OBCHODNÍ PODMÍNKY + REKLAMAČNÍ ŘÁD


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti AgriPlan s r.o., se sídlem Rozkoš 138 396 01 Humpolec, identifikační číslo: 01411888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21589, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.agriplan.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AgriPlan s r.o., se sídlem Rozkoš 138 396 01 Humpolec, identifikační číslo: 01411888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21589 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.agriplan.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní internetové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.agriplan.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Kupujícím je spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo jedná v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud pro potřebu kupujícího vznikne překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí znění smlouvy v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Umožňuje-li to webové rozhraní obchodu, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je prodávající povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Kupující je povinen, a to zejména při registraci na webové stránce a při objednávání zboží, uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné; prodávající proto doporučuje uvádět vždy přesné údaje.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu; prodávající nenese odpovědnost za případné následky při porušení této mlčenlivosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace ohledně zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím (za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost). Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám; náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě telefonického či internetového připojení dle podmínek příslušného operátora či poskytovatele, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy).

3.8. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

3.9. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line internetovém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rozkoš 138, 396 01 Humpolec;

b.  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c.  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-4438140217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající nepožaduje od kupujícího zaplatit zálohu či obdobnou platbu; tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné akce a slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží a/nebo po dobu časově určenou.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a v elektronické podobě jej zašle na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

(i) od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(ii) od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(iii) od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

(iv) od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal

(v) od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

(vi) od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

(vii) od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží; v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty. Pro odstoupení od kupní smlouvy se prodávajícím doporučuje provést ho formou písemného oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího Rozkoš 138 396 01 Humpolec či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@agriplan.cz

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, případně jiným způsobem, pokud s tímto kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se kupující obohatil. V případě, že poskytnutý dárek nebude vrácen zpět, bude tato hodnota představovat bezdůvodné obohacení kupujícího. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Ceny dopravy jsou uvedeny na webové stránce www.agriplan.cz Kupující si zvolí jednu z nabízených možností dodání zboží při vyplnění objednávky. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zboží zkontrolovat (neporušenost obalů zboží, počet balíků) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky může kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je  nezbytně třeba, aby kupující  popsal stav zásilky do předávacího protokolu dopravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva kupujícího z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese provozovny kupujícího Rozkoš 138; 396 01 Humpolec. Dále také na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující není oprávněn vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy info@agriplan.cz informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující dává tímto souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku 9, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu info@agriplan.cz nebo AgriPlan s r.o., se sídlem Rozkoš 138 396 01 Humpolec, za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

9.4. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, jakož i při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě; kupující je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

12.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rozkoš 138, 396 01 Humpolec adresa elektronické pošty info@agriplan.cz.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2017 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo elektronicky na www.agriplan.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího AgriPlan s r.o., se sídlem Rozkoš 138 396 01 Humpolec, identifikační číslo: 01411888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21589, a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými údaji potřebnými pro uplatnění záruky.

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. 

II. Záruka za jakost, délka záruky

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu stanoveném tímto Reklamačním řádem. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se reklamace občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené záruky se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.          

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Práva z vadného plnění u zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající může záruční dobu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze základní záruční doby (24 měsíců) a případně prodloužené záruční doby.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, doporučujeme poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je třeba neprodleně oznámit e-mailem na adrese info@agriplan.cz a s dopravcem sepsaný škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení výše uvedeného postupu popsaného v odstavci I a II nezbavuje kupujícího práva na pozdější reklamaci, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 


III.  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a mělo by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadované vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém přípisu s popisem závady). Pro specifikaci vady doporučujeme písemnou formu.

 

IV. 
Záruka se nevztahuje na vady a poškození zboží vzniklé v důsledku:

a.     působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek, nehody, opotřebení či mechanického poškození

b.     nesprávné manipulace se zbožím (špatné obsluhy, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením)

c.     zacházení se zbožím či instalací zboží v rozporu s uživatelskou příručkou, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v místě instalace zboží

d.     užití zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno

e.     neodborné instalace, nekvalifikovaného zásahu, úpravy či modifikace

f.      použití nesprávného náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu

g.     nesprávné či nedostatečné údržby

h.     působení vnějšího vlivu

i.      vybití baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem

j.      používání zboží v nadměrně prašném, znečištěném či zakouřeném prostředí

k.     používání zboží v nadměrně vlhkém prostředí.

 

Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu ustanovení § 2161 občanského zákoníku:

a.     opotřebení zboží či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních šňůr, opotřebení filtrů apod.)

b.     výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů zboží oproti specifikaci uvedené v uživatelské příručce, pokud tyto provedla jiná osoba než autorizovaná montážní firma,

c.     poškození zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku

d.     rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním zboží

e.     reklamace parametrů zboží, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce ani v jiné obchodně technické dokumentaci výrobce či prodávajícího nebo v závazných technických normách

f.      domnělé vady, které není schopen zákazník při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit

g.     nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle uživatelské příručky uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby zboží

h.     reklamace parametrů a vlastností zboží uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování zboží,

i.      tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích.

 

IV. Porušením ochranné pečeti či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození došlo při obvyklém používání. Ochranné pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí výrobku a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu tak, k čemu je zboží určeno.


IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel:

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ve smyslu ustanovení § 2161 občanského zákoníku (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující-spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti) nebo její opravou; není-li takový postup ze strany prodávajícího možný, může kupující- spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci kupujícím-spotřebitelem, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. 

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako při porušení smlouvy podstatným způsobem. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatelem, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, to vše emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vadného plnění a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Je-li kupujícím podnikatel:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 

 I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, prodlužuje se záruční doba o dobu vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení reklamace je kupující informován na elektronickou adresu kupujícího.


II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem; pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

III. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.


Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo jako dokument na www.agriplan.cz